Історія кафедри

Підготовка фахівців з фінансів і кредиту в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського здійснюється з 2003 року і забезпечується випусковою кафедрою «Фінанси і кредит».
Кафедра входить до складу факультету економіки і управління та є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету для проведення навчально-виховної і науково-дослідної діяльності та підготовки фахівців у галузі фінансів, банківської справи та страхування.
Головне завдання кафедри - підготувати фахівців високого рівня, які володіють  фундаментальними знаннями і практичними  навичками щодо управління фінансами суб'єктів господарювання в різних сферах діяльності, здатні до генерації й обґрунтування перспективних ідей, розв’язання комплексних проблем з фінансів,  банківської  справи та страхування.
В даний час кафедра веде підготовку зі спеціальності «Фінанси,банківська справа та страхування» за денною та заочною формами навчання за двома освітніми рівнями: «бакалавр» і «магістр»,  а також освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (ліцензія серія АЕ № 636104 від10.03.2015р.)
На кафедрі працює досвідчений професорсько-викладацький персонал, у складі якого 5докторів наук, професорів, 7 кандидатів наук, доцентів, один старший викладач.
З моменту створення кафедру фінансів і кредиту очолює  кандидат економічних наук, доцент Глухова Валентина Іванівна, яка має стаж  науково-педагогічної діяльності більше 18 років, практичний досвід роботи у фінансових органах і підприємствах міста Кременчука – 10 років.
Важливу роль у досягненні практичної спрямованості фахової підготовки магістрів відіграє те, що на кафедрі працює на засадах сумісництва д. е. н ., начальник фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта» Бабіченко Віктор Володимирович.
Базова освіта, наукова спеціальність, вчене звання, наукові публікації викладачів відповідають фаховим дисциплінам, що викладаються ними на кафедрі фінансів і кредиту. Всього кафедра забезпечує викладання 57 дисциплін зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», а також інших спеціальностей університету.
Покращення якості фахової підготовки самих викладачів та збільшення кількості викладачів із науковими ступенями та вченими званнями відбувається за рахунок наукової роботи викладачів та аспірантури.
Науковий потенціал кафедри підвищується за рахунок власних кадрів. Протягом останніх п’яти років викладачами кафедри захищено 4 кандидатських дисертації: Крот Л.М. (2009 р.), Сніщенко Р.Г. (2012 р.), Ховрак І.В (2012р.), Петченко М.В (2014 р.).
За наукові досягнення к.е.н., доценту Ховрак І.В. з 01.10.2014 р. призначено стипендію Кабінету міністрів України (Постанова президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 01 жовтня 2014 року № 4).
Науково-дослідна робота викладачів кафедри ведеться за наступними напрямами: удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання; реформування бюджетної системи та міжбюджетних відносин; ефективність функціонування банківської системи; підвищення ефективності фінансового посередництва; удосконалення методів управління фінансовими ризиками.
В ході проведення науково-дослідної роботи кафедра підтримує тісні зв`язки з провідними промисловими підприємствами та установами міста Кременчука. Результатом такої взаємодії стають науково-дослідні роботи кафедри, які виконуються на госпдоговірній основі як викладачами, аспірантами, так і студентами.
На кафедрі фінансів і кредиту, починаючи з 2013 р., щорічно проводяться дві науково-практичні конференціі: Всеукраїнська конференція «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» та Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», за результатами яких видаються збірки матеріалів. 
У 2013-2014 н.р. кафедрою фінансів і кредиту проведено Всеукраїнськийо конкурс бізнес-проектів серед студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації, конкурс есе серед школярів міста і регіону «Мислимо глобально, діємо локально». Активно діє на кафедрі Школа юного фінансиста, яку відвідують учні шкіл, коледжів міста Кременчука, м. Комсомольська та інших прилеглих регіонів.
У зв’язку із задекларованою Євроінтергацією України та на підставі пріоритетів щодо розширення співпраці з країнами близького та далекого зарубіжжя кафедра фінансів і кредиту веде активну роботу щодо пошуку закордонних партнерів та встановлення тісних контактів з науковцями.
За останні 5 років кафедрою фінансів і кредиту укладено договори про співпрацю 5 закордонними вищими навчальними закладами.
Важливо зазначити активну міжнародну діяльність викладачів кафедри фінансів і кредиту.
У 2012 році к.е.н., доцент Ховрак І.В. пройшла стажування у США за програмою “Відкритий Світ” Центру лідерства “Відкритий Світ”, що здійснюється у співробітництві з організацією Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils). У 2013-2014 н.р. вона отримала грант посольства США для випускників програми «Відкритий світ».
К.е.н., доцент Загірняк Д.М. прийняв участь  у Програмі «2015 Academic Integrity Program» Державного департаменту США (США, Вашингтон, Питсбург, Солт Лейк Сіті, Бостон; лютий 2015 р.), у Програмі «2015 Gansu International Fellowship Program» (КНР, провінція Гансу) (червень-липень 2015 р.).
Професор Касич А.О. і доцент Ховрак І.В. у лютому-березні 2016 р. пройщли науково-педагогічне стажування в Інституті технології та бізнесу (м. Чеське Будейовице, Чеська республіка).
У 2016-2017 н.р. професор Почтовюк А.Б., доценти кафедри Ховрак І.В. і Загірняк Д.М. взяли участь у Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України (Сполучене Королівство), реалізація проекту «Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої освіти».
Також доцент Ховрак І.В. протягом 2016-2017 н.р. приймає участь у Програмі ім. Лейна Кіркланда (м. Краків, Ягелонський університет, Республіка Польща).
Перспективними напрямами міжнародного співробітництва є: забезпечення обміну передовим досвідом через науковий та студентський обмін: робота із інституціями Європейського Союзу для участі в проектах у галузі вищої освіти; участь у міжнародних організаціях та наукових і освітянських асоціаціях, спрямована на академічний, студентський, культурний та науковий обмін; залучення іноземних громадян до навчання в КрНУ імені Михайла Остроградського.
Кафедра фінансів і кредиту постійно підтримує зв’язок з організаціями та підприємствами, з’ясовуючи питання щодо можливого працевлаштування випускників. Університетом укладено договори про співробітництво з організаціями: ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Кременчуцький вагонобудівний завод» та іншими підприємствами та організаціями. Студенти–фінансисти направляються в ці організації для проходження переддипломної практики з можливістю подальшого працевлаштування.
Кафедра фінансів і кредиту постійно підтримує зв’язок із обласними, районними, міськими відділами освіти, центрами соціальних служб для молоді та іншими організаціями регіону, з’ясовуючи питання можливого працевлаштування випускників.