Викладачі кафедри

БАБІЧЕНКО Віктор Володимирович - зав. кафедрою, д.е. н., доцент

У  2006 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит,  у 2016 році -  докторську дисертацію на тему «Корпоративні фінанси в інформаційній економіці: детермінанти і пріоритети розвитку в Україні» зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць.
Сфери наукових інтересів: особливості функціонування корпоративних фінансів; фінансовий менеджмент у глобальній інформаційній економіці; сучасні фінансові стратегії розвитку підприємств.

ГЛУХОВА Валентина Іванівна - к.е.н., доцент
У 1987 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.10 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» на тему «Фінансове планування в системі профтехосвіти (на матеріалах УРСР). Автор понад 100 науково-методичних праць, є співатором 7 колективних монографій. Має практичний досвід роботи в наукових закладах та на керівних посадах у фінансових органах міста Кременчука майже 10 років.
Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку державних фінансів, реформування бюджетної системи та міжбюджетних відносин.

ДІДУР Сергій Володимирович - д.е.н, професор
У 2006 році захистив докторську дисертацію на тему «Макроекономічне регулювання попиту і пропозиції» зі спеціальності 08.02.03 – організац ія, управління, планування і регулювання економікою. У 2011 році присвоєно вчене звання  професора кафедри фінансів і кредиту.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій.
Сфери наукових інтересів: проблеми управління фінансовими ресурсами на макро- і мікрорівнях; вдосконалення фінансового менеджменту вітчизняних підприємств і організацій.

Сфери наукових інтересів: проблеми управління фінансовими ресурсами на макро- і мікрорівнях; вдосконалення фінансового менеджменту вітчизняних підприємств і організацій.

Дружиніна Вікторія Валеріївна, доктор економічних наук, доцент
З 2016-2017 н.р. працює на кафедрі фінансів і кредиту на засадах внутрішнього суміщення.У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Стратегічні імперативи забезпечення збалансованості місцевого ринку праці» зі спеціальності 08.00.07. – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій; економіка праці.

КАСИЧ Алла Олександрівна - д.е.н., професор

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему "Науково-методологічні засади розвитку інвестиційно-інноваційної  діяльності в Україні" зі спеціальності 08.00.03  – економіка та управління національним господарством.
Вчене звання професора присвоєно у 2011 році.
Автор понад 200 наукових і навчально-методичних  праць.
Сфера наукових інтересів: інноваційно-інвестиційна діяльність; фінансове забезпечення інноваційної діяльності; оцінювання вартості підприємства.

ПОЧТОВЮК Андрій Борисович, д.е.н., професор
Працює на кафедрі фінансів і кредиту на засадах внутрішнього суміщення з 2016-2017 н.р. У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Методологічні засади реформування управління сферою вищої освіти» зі спеціальності 08.00.07. – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: управління освітою, управління фінансами суб’єктів господарювання.
 
ЗАГІРНЯК Денис Михайлович - к.е.н., доцент

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальністю “Економіка, організація і управління підприємствами” на тему “Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства”.  У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. Пройшов стажування у Європейській торгівельно-промисловій палаті м. Брюссель (Бельгія). Переможець конкурсу молодих вчених Луганської області 2006 року. Член – кореспондент Міжнародної академії науки і практики організації виробництва. Учасник багатьох  міжнародних  програм:  “Academic Integrity Program” Державного департаменту США (США), “Gansu International Fellowship Program” (КНР), “Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України” (British Council, Шотландія, Університет Абертей). Член науково-методичної комісії (НМК 15) з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти МОН, підкомісія 303 – Академічна доброчесність. Автор понад 65 публікацій, з них  1 монографія, 7 навчальних посібників з грифом МОН, 47 наукових, 10 навчально-методичного характеру.
Сфери наукових інтересів: прагматизм розвитку вищої освіти і ринку освітніх послуг, організаційне і фінансове забезпечення стратегічного вибору підприємств, міжбюджетні відносини у регулюванні економічного розвитку регіону, проблеми функціонування ринку фінансових послуг.

КРОТ Людмила Миколаївна - к.е.н., доцент
У 2009 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.01 при Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему: «Роль земств Лівобережної України в модернізації сільського господарства (1864-1914 рр.)» зі спеціальності 08.00.01. – Економічна теорія та історія економічної думки. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.
Активний учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій.
Напрями наукових досліджень: фінансове забезпечення підприємств аграрного сектору економіки, історія та теорія фінансів.

СНІЩЕНКО Роман Григорович - к.е.н., доцент

У 2012 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 08.051.13 при Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара на тему: «Фінансова безпека банку» зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.
Активний учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій. Автор 59 наукових та 54 праць навчально-методичного характеру, серед яких 1 монографія, 3 навчальних посібника.
Напрями наукових досліджень: фінансова безпека суб'єктів господарювання у період нестабільності економіки.

ХОВРАК Інна Вікторівна - к.е.н., доцент

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплексна оцінка ефективності функціонування корпоративного сектора національної економіки» зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. З 2014 року по 2016 рік призначено стипендію Кабінету міністрів України для молодих учених. Участь у освітніх програмах:
- 2016 рік: Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України: реалізація проекту «Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої освіти» та участь у Future Leaders Programme, (British Council, Leadership Foundation for Higher Education);
- 2016 рік: стажування в Інституті технології та бізнесу (м. Чеське Будейовице, Чеська Республіка);
- 2012 рік: стажування у США за темою «Освіта», програма «Відкритий Світ» Центру лідерства «Відкритий Світ», що здійснюється у співробітництві з організацією Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils);
- з 2010 року співпраця з Малою академією наук України у якості наукового керівника науково-дослідницьких робіт учнів;
- 2005 рік: участь у Всеукраїнському молодіжному саміті ООН 2005 «Державна молодіжна політика в контексті Цілей розвитку тисячоліття» у якості учасника комітету з розробки політики щодо економічної безпеки молоді.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких: 8 колективних монографій та 35 фахових статтей. Активний учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.
Сфера наукових інтересів:Соціальна відповідальність та ефективність функціонування корпоративного сектору, трансформація та розвиток економічних систем.

ШАПОВАЛ Людмила Петрівна - к.е.н., доцент

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування комунального господарства міста в сучасних умовах господарювання» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. У 2009 році присвоєно вчене звання доцента. 
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких: 3 навчальних посібника у співавторстві з грифом МОН України, 8 колективних монографій та 30 фахових статтей. Активний учасник Всеукраїнських та Міжнародних конференцій.
Загальний напрям наукової діяльності пов’язаний зі страховим менеджментом та особливостями фінансової діяльність суб’єктів господарювання, проблемами функціонування грошового ринку.

ПЕТЧЕНКО Марина Валентинівна - к.е.н., доцент

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Донецькому державному університеті управління на тему: «Адаптивне управління оборотними коштами енергопостачальних підприємств».
Автор 72 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких: 1 колективна монографія, 1 підручник та 25 фахових статей. Активний учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій та конкурсів.
Напрями наукових досліджень пов’язані з розподілом фінансовими ресурсів між учасниками фінансового ринку.

ВОЛОШИНА Оксана Василівна - старший викладач

Почала роботу в університеті з 2000 року спочатку на кафедрі обліку і аудиту, а згодом – кафедрі фінансів та кредиту. З 2004 року по 2011 рік займала посаду заступника декана факультету економіки з виховної роботи. З вересня 2014 року є заступником декана факультету економіки і управління. Має досвід практичної роботи – 3 роки працювала головним бухгалтером приватного підприємства. Пройшла стажування валютного трейдингу при компанії Телетрейд Україна.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких: 5 колективних монографій та 18 статей у фахових виданнях. З 2014 року започаткувала при кафедрі роботу біржової лабораторії, де студенти отримують практичні навички біржової торгівлі.
Напрями наукових досліджень пов’язані з фінансовим інвестуванням, ефективністю корпоративного управління та удосконаленням банківської діяльності.